Cvijanović nazvala Izetbegovića “mrziteljem Srba”: On je ek­stre­mi­sta s ko­jim te­ško da se mo­že gra­di­ti su­ži­vot

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u intervjuu za srbijanski Kurir govorila o lideru SDA Bakiru Izetbegoviću kojeg je nazvala “dokazanim mrzcem Srba, Republike Srpske i Srbije”.

Kazala je i da je “mentalna i politička platforma lidera SDA o pravljenju muslimanske države, kamuflirane konceptom neke građanske BiH, jača čak i od potrebe da makar odglumi toleranciju”.

Govorila je i o ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog Јoanikija na Cetinju, ali i o Srebrenici.

Pravne posljedice

Cvijanović je istaknula da je po­ziv za sa­slu­ša­nje i 29 pri­ja­va (zbog ne­gi­ra­nja ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci, uklju­ču­ju­ći i Mi­lo­ra­da Do­di­ka) go­vo­re o to­me “če­mu slu­ži In­c­ko­vo na­me­ta­nje za­ko­na”.

l Mi­lo­rad Do­dik, član predsjedništa Bosne i Hercegovine, jed­na je od 29 oso­ba ko­je će do­bi­ti po­ziv za sa­slu­ša­nje zbog ne­gi­ra­nja ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci, ali je on po­ru­čio da se ne­će oda­zva­ti.

– Taj po­ziv za sa­slu­ša­nje i 29 pri­ja­va upra­vo i go­vo­re o to­me če­mu slu­ži In­c­ko­vo na­me­ta­nje za­ko­na. Ura­dio je to kao bo­šnja­č­ki lo­bi­sta, zlou­po­tre­blja­va­ju­ći po­zi­ci­ju vi­so­kog pred­stav­ni­ka i ig­no­ri­šu­ći što će to iza­zva­ti ne­ga­ti­v­ne po­slje­di­ce i do­dat­ne ra­zdo­re u BiH. Za­što bi nas on­da ču­di­la rea­k­ci­ja pred­sjed­ni­ka Do­di­ka? Mi go­di­na­ma uka­zu­je­mo na to da De­j­to­n­ski spo­ra­zum i Ustav BiH vi­so­kim pred­stav­ni­ci­ma ni­su da­li pra­vo ili man­dat da do­no­se i mije­nja­ju za­ko­ne, a oni su to ra­di­li. Odlu­ka je an­ti­de­j­to­n­ska i za­to je re­če­no da ona u RS ne­će proi­zvo­di­ti prav­ne po­slje­di­ce – kazala je Cvijanović.

Dodala je da je od fo­r­mi­ra­nja Vije­ća na­ro­da, “bo­šnja­č­ki de­le­ga­ti zbog ra­znih odlu­ka po­te­žu pi­ta­nje vi­tal­nog na­cio­nal­nog in­te­re­sa”.

– Bu­du­ći da se u pra­k­si po­na­ša­ju kao pro­du­že­na ru­ka po­li­ti­č­kog Sa­ra­je­va, on­da ni­je te­ško za­klju­či­ti da će i da­lje zlou­po­tre­blja­va­ti ovaj me­ha­ni­zam za­šti­te – kazala je predsjednica RS.

Ona je rekla da je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nametnuo izmjene Krivičnog zakona “da bi se zabetonirala misao, mišljenje i riječ, pa čak i ona koja dolazi iz naučnog miljea”.

Politički obračun

– Žalim za svakom žrtvom i stradalnikom bez obzira na to kom narodu pripadaju. Podržavam i stav da svi počinioci zločina treba da budu privedeni pravdi, i opet bez obzira na to koje su nacionalnosti. Ono što ne podržavam jeste zloupotreba bilo čijih žrtava u političke svrhe. I ko­na­č­no, tre­ba re­ći da u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj vla­da op­šti stav da In­c­kov za­kon ne slu­ži ni­ka­kvom po­mi­re­nju ili izgra­d­nji su­ži­vo­ta, već da isklju­či­vo da­je ala­te za po­li­ti­č­ki obra­čun kroz pra­vo­su­d­ni si­stem sa oni­ma ko­ji ne­će da odu­sta­nu od Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i uto­pe je u uni­tar­nu BiH – rekla je Cvijanović.

Istaknula je, između ostalog, da nema sumnje da ne postoji išta prirodnije od bliskosti i čvrste saradnje Srbije i RS.

Na pitanje o ustoličenju mi­tro­po­li­ta Joa­ni­ki­ja u Cetinju, Cvijanović je odgovorila:

– Dra­go mi je što ni­je osu­je­ćen je­dan ta­ko sve­čan i ve­li­čan­stven vej­r­ski čin ka­kav je usto­li­če­nje mi­tro­po­li­ta i što je, na kra­ju, obe­smi­šlje­na po­li­ti­ka mr­žnje i hao­sa. Na­ža­lost, bi­lo je mno­go kon­ta­mi­ni­ra­nih izja­va, ne sa­mo u Cr­noj Go­ri već i u po­li­ti­č­kom Sa­ra­je­vu. Ta­ko je i Ba­kir Ize­t­b­go­vić, ina­če do­ka­za­ni mr­zac Sr­ba, Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i Sr­bi­je, iznio na­j­stra­šni­je uvre­de na ra­čun SPC, po­no­vo po­ka­zu­ju­ći da je ek­stre­mi­sta s ko­jim te­ško da se mo­že gra­di­ti su­ži­vot. Oči­to da je nje­go­va men­tal­na i po­li­ti­č­ka pla­t­fo­r­ma pra­vlje­nja mu­sli­man­ske dr­ža­ve, ka­mu­fli­ra­ne ko­n­ce­p­tom ne­ke gra­đan­ske BiH, ja­ča čak i od po­tre­be da ma­kar od­glu­mi to­le­ra­n­ci­ju. Že­lim na­pre­dak i mir svim dr­ža­va­ma na­še re­gi­je, ali znam da, na­ža­lost, ni­smo da­le­ko od­ma­kli u izgra­d­nji me­đu­sob­nih od­no­sa – kazala je Cvijanović.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79