Detalji prodaje mosta na Neretvi: Ne prodaje se most nego OVAJ dio konstrukcije

Upravni odbor JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisao je konkurs o prodaji sekundarne sirovine – dijelova čelične konstrukcije srušenog mosta.


Direktorica Javne Ustanove Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi Azra Đelmo za Klix.ba objašnjava da se prodaje dio konstrukcije mosta, koji je iz Neretve izvađen nakon 29 godina, a ne dio mosta iz herojske Bitke za ranjenike niti značajan dio historije gradića u kanjonu Neretve.

“Radi se o 27 dijelova koji su izvađeni iz rijeke Neretve u sklopu pripremnih radova na realizaciji projekta obnove porušenog mosta. Moram naglasiti da se radi o djelu konstrukcije koja je napravljena 1978. godine u sklopu memorijalnog centra, a 1991. godine ju je rijeka Neretva odnijela i da nema historijsku vrijednost kako neki misle“, pojašnjava Đelmo za Klix.

Čuveni most na Neretvi prodaje se kao staro željezo: Ovo je početna cijena

Konstrukcija je po njezinim riječima izvađena iz Neretve, izrezana i smještana na platou te će se prodati u staro željezo, jer je to jedino rješenje u projektu rekonstrukcije mosta.

“Ne radi se o eksponatu mosta Bitka na Neretvi”, naglasila je te podsjetila na historijat čuvene građevine.

“Partizani su srušili most na Neretvi 1943. godine. Kada su Nijemci ponovno došli u Jablanicu, u toku 1943 godine su ga rekonstruisali, odnosno napravili novi most na mjestu ovoga mosta. Taj most je postojao sve do 1968 godine, kad je srušen za potrebe snimanja filma Bitka na Neretvi“, pojasnila je Đelmo.

Konstrukcija je ostala je da leži na lijevoj obali rijeke Neretve i nju danas možemo jasno vijdeti.

“Potom je 1978 godine u toku izgradnje memorijalnog kompleksa postavljena nova konstrukcija i jedan prelaz, tako da se moglo prelaziti s jedne na drugu stranu. Ta nova konstrukcija koja je napravljena 1978 godine je 1991. godine u velikom plivnom valu stradala i sada je u sklopu ovog projekta rekonstrukcije mosta izvađena iz Neretve i ona se prodaje, izrezana u 27 dijelova“, pojasnila je Đelmo.

Foto: G. Š./Klix.ba Foto: G. Š./Klix.ba

Dijelovi čelične konstrukcije mosta tretirani kao sekundarna sirovina, odnosno otpadno željezo su po njezinim riječima visoke klase različiti masivni čelični profili a procijenjene količine je 67.840,00 kg. Početna prodajna cijena sa utovarom i transportom od strane kupca do odlagališta uz vaganje istog iznosi 23.744,00 KM po vještačenju sudskog vještaka mašinske struke.

Odluka o prodaji čelične konstrukcije mosta kako Đelmo naglašava je donesena u saglasnosti sa Općinom Jablanica koja je njihov osnivač i investitor projekta rekonstrukcije mosta u Jablanici.

Ranije potpisanim ugovorom predviđena je nabavka i ugradnja čeličnih profila za konstrukciju pješačke staze, pjeskarenje i bojenje iste, nabavka i ugradnja drvenih elementa za konstrukciju pješačke staze prema projektu od četinara II klase, sa dvoslojnim premazom, nabavka i ugradnja bukovih impregiranih drvenih pragova, izrada čelične ograde na postojećem rešetkastom mostu, kao i drugi radovi vezani za to.

Finansijer projekta vrijednog 1.200.000 KM je JP Elektroprivreda BiH, investitor Općina Jablanica, a izvođač radova kompanija HP Investing iz Mostara.

Na osnovu člana 16. Pravila JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica broj: 01-03-2/ 18, člana 6. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje imovinom JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica broj: 01-09-2/20, člana 7. Odluke o uslovima i načinu javne prodaje sekundarne sirovine-dijelova čelične konstrukcije mosta u vlasništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-09-3/20 i Saglasnosti Općinskog načelnika broj:01-36-2021/20 od 28.09.2020.godine, Upravni odbor JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisuje

Obnova mosta Muzeja "Bitke za ranjenike na Neretvi" u Jablanici

Gepostet von Sejo Ivković am Montag, 20. Juli 2020

JAVNI OGLAS
o prodaji sekundarne sirovine-dijelova čelične konstrukcije mosta
u vlasništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica

I Naziv i adresa pravnog lica – prodavca sekundarne sirovine
JU MUZEJ “BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA,
Ul. 1.Mart br.23, 88420 JABLANICA
Tel:036/752-705
Mob:061/ 840-852
e-mail: muzejjablanica@yahoo.com

II Način prodaje i podaci o predmetu prodaje
Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se sekundarna sirovina – dijelovi čelične konstrukcije mosta u vlasništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica sljedećih karakteristika:
Dijelovi čelične konstrukcije mosta tretirani kao sekundarna sirovina, odnosno otpadno željezo visoke klase ( različiti masivni čelični profili) izvađeni iz rijeke Neretve procijenjene količine 67.840,00 kg.

III Početna prodajna cijena sekundarne sirovine
Početna prodajna cijena sekundarne sirovine-dijelova čelične konstrukcije mosta označene u članu II ovog Oglasa, sa utovarom i transportom od strane kupca do odlagališta uz vaganje istog iznosi 23.744,00 KM (Slovima:dvadesettrihiljadesedamstočetrdesetičetri KM) a ista je utvrđena vještačenjem sudskog vještaka mašinske struke.
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica nije PDV obveznik.

IV Pravo učešća na javnom oglasu
Pravo učešća na javnom oglasu imaju pravna lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenje o obavljanju djelatnosti (ne starije od 3. mjeseca od objave Oglasa),
b) Popunjen obrazac za cijenu ponude (preuzima se na web stranici Muzeja: www.muzej-jablanica.com ),
c) Izjavu o prihvatanju sekundarnih sirovina u zatečenom stanju (“viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvalitete ili eventualnih nedostataka) – obrazac Izjave se preuzima na web stranici Muzeja.
d) Izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, izvršiti uplatu na ukupno ugovoreni iznos u roku 15 (petnaest) dana po zaključenju Ugovora- obrazac Izjave se preuzima na web stranici Muzeja,
e) Izjavu da kupac prihvata rok odvoza sekundarne sirovine u roku 8 (osam) dana po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, osim u slučaju vremenskih neprilika i više sile – obrazac Izjave se preuzima na web stranici Muzeja.
f) Dokaz o uplati kapare.

Napomena:Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštenog ili odgovornog lica i ovjerena pečatom pravne osobe.

V Način polaganja kapare
Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu 2.374,00 KM
(dvijehiljadetristotinesedamdesetičetiri KM) koja se uplaćuje na transakcijski račun Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj: 1995310075907932 otvoren kod Sparkasse bank Sarajevo, Poslovnica Jablanica, sa naznakom “Uplata kapare za prodaju sekundarne sirovine”.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz prijavu na javni oglas – licitaciju.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat kapare.
Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare, u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Pravne osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

VI Uslovi prodaje sekundarne sirovine
Postupak javnog nadmetanja – licitacije predmetne sekundarne sirovine provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju sekundarne sirovine, imenovana Odlukom Upravnog odbora Muzeja broj: 01-12-2/20, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje imovinom u vlašništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj: 01-09-2/20.
U slučaju neuspjele prve licitacije, licitacija se ponavlja.
Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom pod uslovom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u Oglasu o licitaciji.

VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije.

VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se ugovor o kupoprodaji.
Kupoprodajnu cijenu predmetne sekundarne sirovine učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim je obavezan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

IX Vrijeme i način predaje sekundarne sirovine u posjed kupcu
Predaja sekundarne sirovine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, o čemu će se sačinit zapisnik o primopredaji.

X Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja-licitacije
Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u zgradi Muzeja”Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica u prostorijama velike dvorane dana 15.10.2020. godine sa početkom u 10,00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja.
Svi učesnici licitacije dužni su pridržavati se propisanih higijensko – epidemioloških mjera koje budu važile na dan 15.10.2020. godine.
XI Rok i način podnošenja prijava
Prijave na Oglas podnose se pismenim putem na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Muzeja (www.muzej-jablanica.com).
Rok za dostavljanje prijava na javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz, odnosno do 13.10.2020. godine. Javni oglas će biti objavljen i na web stranici Muzeja (www.muzej-jablanica.com) i web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Zbog trenutne epidemiološke situacije prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose isključivo u zatvorenoj koverti i šalju preporučenom pošiljkom na adresu: JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica, Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju sekundarne sirovine u vlasništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica, Ul. 1.Mart broj 23, 88420 Jablanica, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prodaju sekundarne sirovine u vlasništvu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije, Ne otvaraj.”

Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv firme,adresu i kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke IV ovog Oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćena kapara će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 10,00-14,00 sati na broj telefona 036/752-705 i broj mobitela 061/ 840 – 852 od dana objavljivanja oglasa do roka utvrđenog za podnošenje prijava – kontakt osoba Azra Đelmo.

Predsjednik Upravnog odbora
Amel Halebić, dipl.pravnik

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79