Kanton Sarajevo: Na šta su se građani najviše žalili i tražili pomoć od inspekcije

Građani su se u 2019. godini najviše žalili na nepropisno držanje stoke, na buku, odvoz smeća, neizdavanje fiskalnih računa, podnosili reklamacije na obuću, mobilne uređaje, neisticanje maloprodajnih cijena, prijavljivali rad nacrno, žalili se na neuredan javni prijevoz, pa čak i na ocjenjivanje učenika u školama…

Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vrše nadzor nad primjenom 117 zakona, odnosno 18 zakona donesenih na državnom nivou, 73 federalna zakona, 26 kantonalnih zakona, te 145 pravilnika, jedanaest odluka i 15 uredbi. Pored navedenog, inspekcija rada vrši nadzor nad primjenom Općeg kolektivnog ugovora, te granskih kolektivnih ugovora.

Na šta su se najčešće žalili građani i tražili pomoć inspekcije u 2019. godini otkrili su nam u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, a žalbi i prijava bilo je na hiljade.

Prijave građana koje se odnose na nadležnost devet inspektorata i 26 inspekcija koje djeluju u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS čine gotovo trećinu ukupnog broja izvršenih inspekcijskih nadzora i predstavljaju prioritet u postupanju kantonalnih inspektora. Poslovi iz djelokruga Uprave vrše se u okviru 11 organizacionih jedinica, odnosno Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, Inspektorata veterinarske inspekcije, Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije, Inspektorata tehničke inspekcije, Inspektorata tržišno-turističke inspekcije, Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije, Inspektorata prosvjetne inspekcije, te Sektora za stručne i zajedničke poslove i Sektora za internu kontrolu.

Inspektoratu poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije građani se najčešće obraćaju radi nepropisnog držanja stoke, legalizacije objekata, odnosno pretvaranja poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, nepropisnog korištenja vodnih resursa, bespravne sječe i krađe šuma, kao i neovlaštenog uzurpiranja šumskog zemljišta.

U Inspektoratu veterinarske inspekcije prednjače prijave koje se odnose na uvjete držanja životinja u odnosu na prijave proteklih rokova i eventualne nepravilnosti koje se odnose na hranu i proizvode životinjskog porijekla. Značajan dio prijava se odnosi na sumnju na pojavu zaraznih bolesti prenosivih na ljude sa životinja, te podnosioci prijava zahtjevaju nadzore iz bojazni po vlastito zdravlje. Bilo je i prijava zbog loše higijene poslovnih objekata iz nadležnosti ovog inspektorata, kao i način odlaganja animalnog otpada.

Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije građani se najčešće obraćaju komunalnoj inspekciji radi nadzora nad pružanjem komunalnih usluga od interesa za KS, odnosno prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, održavanje čistoće na javnim površinama… Kantonalnim komunalnim inspektorima pomažu i komunalni redari KJKP Park i Rad koji vrše neposredan nadzor na terenu, a i komunalnim redarima prijave se mogu dostavljati direktno, što su građani i činili. Prijave se odnose i na rad općinskih urbanističko-građevinskih inspektora, te probleme u vezi sa zagađenjem zraka i prekomjernom bukom. Nadzor nad radom upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika su prijave koje se najčešće podnose stambenoj inspekciji, dok se inspekciji zaštite dobara baštine dostavljaju prijave u vezi s intervencijama na objektima koji su pod zaštitom shodno propisima KS. Nepravilnosti unutar zaštićenih područja KS prijavljuju se inspekciji zaštite prirode.

Inspektorat tehničke inspekcije u kojoj su elektroenergetska, termoenergetska, rudarska i geološka inspekcija najčešće postupa po prijavama građana koje se odnose na razdvajanje instalacija sa uspostavljanjem većeg broja obračunskih mjernih mjesta, spajanje instalacija sa uspostavljanjem manjeg broja obračunskih mjernih mjesta, prepravke sa nadzemnog na podzemni priključak, izmještanje dijelova distributivne mreže i slično, što je u nadležnosti elektonergtske inspekcije. U oblasti termoenergetike najčešće prijave se odnose na postojanje termoenergetskog postrojenja, rezervoara, posude pod pritiskom, a u oblasti rudarstva na miniranje na eksploatacionim područjima.

Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije građani se najviše žale na reklamaciju obuće, mobilnih uređaja, neisticanje maloprodajnih cijena, rad bez odobrenja i neizdavanje fiskalnih računa. Veoma često ovom inspektoratu se podnose anonimne predstvke posebno u slučajevima prijave firmi koji nemaju odobrenje za rad i onih koji ne izdaju fiskalne račune.

U Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite najčešće se prijavljuje rad nacrno bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje, neisplaćivanja naknade za prekovremeni rad, nisplaćivanja plaće, uskraćivanje prava na korištenje godišnjeg odmora. Evidentno je da radnici tek nakon prestanka rada prijavljuju kršenje prava iz radnog odnosa, koja su se dešavala u vrijeme trajanja radnog odnosa. Nije rijedak slučaj u inspekcijskoj praksi da radnici prijave kako su nezakonito dobili otkaz za koji se tokom kontrole utvrdi da nije riječ o otkazu ugovora o radu, već o prestanku ugovora o radu zbog isteka roka na koji je zaključen, prenosi Faktor.

Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu građani najčešće prijavljuju loše higijesnko stanje u ugostiteljskim objektima i trgovinama, pojavu glodara ili insekata, sumnju na zdravstvenu neispravnost namirnica (proteli rok ili uslovi čuvanja namirnica), nezadovoljstvo pruženom zdravstvenom uslugom (duga čekanja), kao i nepravilnosti u izdavanju lijekova.

Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije najčešće dobija zahtjeve za inspekcijski nadzor radi neredovnog održavanja javnog linijskog prijevoza putnika, kao i nelegalnog obavljanja javnog vanlinijskog prijevoza.

Inspektorat prosvjetne inspekcije najčešće postupa po prijavama koje se odnose na konkursne procedure za prijem zaposlenika, ocjenjivanje i napredovanje nastavnika, ocjenjivanje učenika, te izbor u akademska zvanja.

Inspektori su obavezni na osnovu svakog zahtjeva stranke, bilo da su im poznati podaci o podnositelju ili ne, izvršiti nadzor nad prijavljenim subjektom nadzora, kao i dostaviti odgovor stranci koja nije anonimna. I tokom vikenda i praznika uobičajena je praksa inspekcije da organizuje redovna i pasivna dežurstva koja podrazumijevaju dostupnost i spremnost inspektora za interevencije u slučaju potrebe, kao i činjenicu da je rad inspektora nerijetko organizovan osim u dnevnim i u večernjim satima, vikendom i praznicima.

Kao način pokretanja inspekcijskog postupka kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS građani najčešće biraju dežurni telefon za prijave (033 770 -156), e-mail (kuip@kuip.ks.gov.ba), viber broj (061 160-926), a slijede i zahtjevi putem pošte i faxa, odnosno oni koje građani neposredno podnose u prostorijama Uprave na dvije lokacije (Dalmatinska 2/1 i Aleja Bosne Srebrene bb).

Ono štoje primjetno na osnovu dosadašnje prakse je potreba da se pravovremenim informisanjem građani detaljnije upoznaju sa nadležnostima inspekcijskih organa jer nije rijedak slučaj da nam se obraćaju i žale na oklonosti za koje nismo nadleženi. Iz tog razloga smatramo da ih je i na ovaj način važno informisati u pogledu njihovih prava, ali i obaveza, poručuju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima!

Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79