Tužilaštvu prijavljen vlasnik ćevabdžinice “Kod Muje”: Pronevjerio 86.800 KM

Pro­tiv Ami­ra S., vla­sni­ka ćevabdžini­ce “Kod Mu­je” u Ba­nja­lu­ci, po­dne­sen je iz­vje­štaj tužilaš­tvu zbog su­mnje da je kri­vičnim dje­li­ma pri­ba­vio imo­vin­sku ko­rist od oko 41.660 KM, a UIO BiH ošte­tio za oko 86.800 KM.

Po­li­cij­ska upra­va Ba­nja­lu­ka te­re­ti ga za kri­vično dje­lo fal­si­fi­ko­va­nje ili uni­šta­va­nje po­slo­vnih ili trgo­vačkih knji­ga ili is­pra­va.

“Pri­jav­lje­nog A.S. su­mnjiče da je od kra­ja 2013. do novembra 2018. go­di­ne kao vla­snik i od­go­vor­no li­ce pra­vnog su­bje­kta su­pro­tno Za­ko­nu o računo­vod­stvu i re­vi­zi­ji Re­pu­bli­ke Srpske pri­krio ili uni­štio knji­go­vod­stve­ne is­pra­ve i neplaćanjem PDV-a pri­ba­vio imo­vin­sku ko­rist u izno­su od oko 41.660 KM. Ta­kođe i da je su­pro­tno Rje­še­nju Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH is­tim pričinio šte­tu u izno­su od oko 86.800 KM “, na­vo­de iz po­li­ci­je.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79